SRF:s organisation

Organisation och styrning

SRF ägs tillsammans av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, och Sveriges Utbildningsradio AB. Ägarandel enligt bilden nedan.

Ekonomi och finansiering

SRF:s verksamhet finansieras av den individuella public service-avgiften som tas ut via skattsedeln.

Public service-avgiften ersatte från och med den 1 januari 2019 radio- och TV-avgiften, och ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1 procent av inkomsten upp till ett tak, som mest 1300 kronor per person och år.


SRF Företagsledning

Lena Lundqvist – VD

Martin Lindström – Fastighetschef

Lena Thulin – Ekonomi- och HR-chef

Mats Beskow – Avdelningschef Research

Åke Gustafsson – Avdelningschef Tele


SRF Styrelse

Cilla Benkö – styrelseordförande, VD Sveriges Radio AB

Lena Lundqvist – VD Sveriges Radio Förvaltnings AB

Hanna Stjärne – VD Sveriges Television AB

Karl Sandhammar – VD Sveriges Utbildningsradio AB

Johannes Ekström – Ekonomidirektör Sveriges Television AB

Jörgen Edberg – Ekonomidirektör Sveriges Radio AB

Maria Bruhn Jonsson – Ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB

Martin Herterich – Arbetstagarrepresentant SACO

Mira Wall – Arbetstagarrepresentant Unionen

Suppleanter:

Marianne Falksveden – Chefscontroller Sveriges Television AB
Per Bergkrantz – Vice VD Sveriges Utbildningsradio AB
Gabriel Byström, Chef VD-enheten Sveriges Radio AB
Isabelle Espinoza – Arbetstagarrepresentant SJF
Bulent Korkut, Arbetstagarrepresentant Unionen

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras genom styrelsens arbetsordning. Den reglerar också ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD i enlighet med bolagets arbetsordning. Enligt den senare fattar styrelsen beslut om bland annat tillsättning av VD, huvudorganisation, ekonomisk planering på lång sikt, större investeringar, årsredovisning samt bolagets arbetsordning. VD har ansvar för planering och genomförande av SRF:s utveckling enligt styrelsens beslut och för företagets löpande förvaltning.

Huvudansvarig revisor: Camilla Samuelsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, invald 2016
Revisor utsedd av regeringen 2019:
Victor Brusewitz
Martin Johansson (suppleant)