SRF:s organisation

Organisation och styrning

SRF ägs tillsammans av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, och Sveriges Utbildningsradio AB. Ägarandel enligt bilden nedan.

Ekonomi och finansiering

SRF:s verksamhet finansieras av den individuella public service-avgiften som tas ut via skattsedeln.

Public service-avgiften ersatte från och med den 1 januari 2019 radio- och TV-avgiften, och ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1 procent av inkomsten upp till ett tak, som mest 1300 kronor per person och år.


SRF ledningsgrupp

Lena Lundqvist – VD

Lena Thulin – ekonomi- och HR-chef

Åke Gustafsson – avdelningschef Tele

Martin Lindström – avdelningschef Fastighet

Mats Granbom – avdelningschef Research


SRF styrelse

Cilla Benkö – styrelseordförande, VD Sveriges Radio AB

Lena Lundqvist – VD Sveriges Radio Förvaltnings AB

Sofia Wadensjö Karén – VD Sveriges Utbildningsradio AB

Hanna Stjärne – VD Sveriges Television AB

Marianne Falksveden – Chefscontroller Sveriges Television AB

Jörgen Edberg – ekonomichef Sveriges Radio AB

Maria Bruhn Jonsson – ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB

Stina Carlsson – Arbetstagarrepresentant SACO

Magnus Bjerned – Arbetstagarrepresentant Unionen

Suppleanter:

Johan Hartman – Strategichef Sveriges Utbildningsradio AB, Michael Österlund – Programchef Sveriges Television AB, Gabriel Byström – chef VD-enheten Sveriges Radio AB, Isabelle Espinoza – Arbetstagarrepresentant SJF, Mira Wall – Arbetstagarrepresentant Unionen

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras genom styrelsens arbetsordning. Den reglerar också ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD i enlighet med bolagets arbetsordning. Enligt den senare fattar styrelsen beslut om bland annat tillsättning av VD, huvudorganisation, ekonomisk planering på lång sikt, större investeringar, årsredovisning samt bolagets arbetsordning. VD har ansvar för planering och genomförande av SRF:s utveckling enligt styrelsens beslut och för företagets löpande förvaltning.

Huvudansvarig revisor: Camilla Samuelsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, invald 2016
Revisor: Victor Brusewitz, utsedd av regeringen 2019
Revisor suppleant: Martin Johansson, utsedd av regeringen 2019