SRF:s organisation

Organisation och styrning

SRF ägs tillsammans av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, och Sveriges Utbildningsradio AB. Ägarandel enligt bilden nedan.

Ekonomi och finansiering

SRF:s verksamhet finansieras av den individuella public service-avgiften som tas ut via skattsedeln.

Public service-avgiften ersatte från och med den 1 januari 2019 radio- och TV-avgiften, och ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1 procent av inkomsten upp till ett tak, som mest 1300 kronor per person och år.


SRF ledningsgrupp

Jerker Nilsson – VD

Lena Thulin – ekonomi- och HR-chef

Åke Gustafsson – avdelningschef Tele

Martin Lindström – avdelningschef Fastighet

Mats Granbom – avdelningschef Research & Musik


SRF styrelse

Cilla Benkö – styrelseordförande, VD Sveriges Radio AB

Jerker Nilsson – VD Sveriges Radio Förvaltnings AB

Sofia Wadensjö Karén – VD Sveriges Utbildningsradio AB

Hanna Stjärne – VD Sveriges Television AB

Peter De Verdier – ekonomidirektör Sveriges Television AB

Charlotte Bjärhov – ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB

Björn Heurlin – teknikdirektör Sveriges Radio AB

Stina Carlsson – Arbetstagarrepresentant SACO

Jenny Gruvberg – Arbetstagarrepresentant Unionen

Suppleanter: Per Bergkrantz – vice VD Sveriges Utbildningsradio AB, Henrik Grinbaum – chefsjurist Sveriges Television AB, Jörgen Edberg – ekonomichef Sveriges Radio AB, Isabelle Espinoza – Arbetstagarrepresentant SJF, Per Wilhelm Kilström – Arbetstagarrepresentant Unionen

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras genom styrelsens arbetsordning. Den reglerar också ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD i enlighet med bolagets arbetsordning. Enligt den senare fattar styrelsen beslut om bland annat tillsättning av VD, huvudorganisation, ekonomisk planering på lång sikt, större investeringar, årsredovisning samt bolagets arbetsordning. VD har ansvar för planering och genomförande av SRF:s utveckling enligt styrelsens beslut och för företagets löpande förvaltning.

Huvudansvarig revisor: Camilla Samuelsson Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Invald 2016
Revisor: Carina Åkesson Utsedd av regeringen 2016
Revisor suppleant: Victor Brusewitz Utsedd av regeringen 2016.