SRF:s organisation

Organisation och styrning

SRF (org.nr 556023-4030) ägs till 61,0 % av Sveriges Television AB (org.nr 556033-4285), till 34,4 % av Sveriges Radio AB (org.nr 556419-3232) respektive till 4,6 % av Sveriges Utbildningsradio AB (org.nr 556195-1996).

Sveriges Radio Förvaltning Organisation

Ekonomi och finansiering

SRF:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom den särskilda radio och tv-avgift som uttas för innehav av tv-mottagare. Storleken på denna avgift bestäms av riksdagen. Radio- och tv-avgiften inkasseras och förvaltas av Radiotjänst i Kiruna AB. SRF rekvirerar varje månad en tolftedel av tilldelade medel. Erhållna avgiftsmedel avser att täcka såväl drift- som investeringsutgifter.


SRF ledningsgrupp

Jerker Nilsson – VD

Lena Thulin – ekonomichef och HR-chef

Sofia Elgemyr Krook – avdelningschef Research & Musik

Åke Gustafsson – avdelningschef Tele

Martin Lindström – avdelningschef Fastighet


SRF styrelse

Cilla Benkö – styrelseordförande, VD Sveriges Radio AB

Jerker Nilsson – VD Sveriges Radio Förvaltnings AB

Sofia Wadensjö Karén – VD Sveriges Utbildningsradio AB

Thomas Nilsson – kanal- och tablåchef Sveriges Television AB

Hanna Stjärne – VD Sveriges Television AB

Charlotte Bjärhov – ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB

Anders Lundbeck – ekonomidirektör Sveriges Radio AB

Magnus Karlsson – Arbetstagarrepresentant SACO

Suppleanter: Per Bergkrantz – vice VD Sveriges Utbildningsradio AB, Henrik Grinbaum – chefsjurist Sveriges Television AB, Lena Tideström Sagström – Stabschef Sveriges Radio AB, Bengt Nordström – Arbetstagarrepresentant SJF, Jenny Gruvberg – Arbetstagarrepresentant Unionen

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras genom styrelsens arbetsordning. Den reglerar också ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD i enlighet med bolagets arbetsordning. Enligt den senare fattar styrelsen beslut om bland annat tillsättning av VD, huvudorganisation, ekonomisk planering på lång sikt, större investeringar, årsredovisning samt bolagets arbetsordning. VD har ansvar för planering och genomförande av SRF:s utveckling enligt styrelsens beslut och för företagets löpande förvaltning.

Huvudansvarig revisor: Camilla Samuelsson Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Invald 2016
Revisor: Carina Åkesson Utsedd av regeringen 2016
Revisor suppleant: Victor Brusewitz Utsedd av regeringen 2016.